در واقع داوری شیوه ای خصوصی برای حل اختلاف طرفین اختلاف در خارج از دادگاه و مراجع قضایی است شیوه یاد شده نسبت به رسیدگی قضایی دارای فواید...

ادامه مطلب