در واقع داوری شیوه ای خصوصی برای حل اختلاف طرفین اختلاف در خارج از دادگاه و مراجع قضایی است شیوه یاد شده نسبت به رسیدگی قضایی دارای فواید زیادی است که در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت اما فعلا برای شناخت بهتر آن به تقسیم بندی آن می پردازیم . داوری به دو طریق انجام پذیر است بصورت موردی و سازمانی لذا برای بازشناساندن هر یک از این دو قسم می بایست به طور خلاصه به شیوه اعمال آن پرداخت . داوری سازمانی یعنی آنکه شخصی حقوقی با قواعدی کاملا روشن و از پیش تعیین شده به طور حرفه ای به داوری اختلاف میان متداعیین بپردازد و داوری موردی همانطور که از نامش پیداست موردی و غیر حرفه ای به رفع اختلاف می پردازد و نیازی به قواعد از پیش تعیین شده ندارد هر چند می توان در این شیوه نیز با توافق طرفین بر اجرای قواعدی خاص توافق نمود.